VEDTÆGTER

  • Navn og sted
   • Foreningens navn er Herning Esport
   • Foreningen har hjemsted i Herning Kommune

   

  • Vores formål

  2.1 Herning Esport har til formål at udbrede Esporten i Herning Kommune, sådan at alle Esport interesserede har et samlingssted. Vi vil skabe et socialt samlingssted for alle uanset alder og niveau, hvor man kan komme og spille sammen med sine venner, møde nye venner eller bare have en hyggelig dag sammen med andre der deler samme interesse for Esporten.

   

  • Medlemskabet

  3.1 Foreningen er for alle der kan tilslutte sig foreningens formål.

  3.2 Man er først medlem, når foreningen har godkendt betalingen og har underskrevet tilmeldingsblanketten.

  3.3 Foreningen har retten til at udmelde et medlem, såfremt medlemmet skader foreningens formål og omdømme eller nægter at følge husets og foreningens regler.

  -3.3.1 Medlemmet har ret til at få sin sag hørt på førstkommende generalforsamling.

  3.4 Et medlem ses som udmeldt af foreningen, såfremt kontingentet ikke er betalt 7 dage efter det er udløbet.

  3.5 Udmeldelsen sker skriftligt.

  3.6 Foreningen tilbage betaler ikke kontingent, som skulle være ophørt før tid.

   

  • Kontingent

  4.1 Kontingentet betales for en måned ad gangen.

  4.2 Kontingentsatser fastsættes af bestyrelsen

   

  • Bestyrelsen

  5.1 Foreningen drift varetages af en formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Valgene gælder for en 2-årig periode. Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand. Suppleant er på valg hvert år.

  5.2 Der vælges kun personer til bestyrelsen, som er fyldt 18 år.

  5.3 Man skal være bosat i Danmark for at kunne blive valgt ind i bestyrelsen.


   

   

  • Tegningsretten

  6.1 Tegningsberettigede i foreningen er foreningens formand og næstformand i foreningen.

  6.2. Der kan gives fuldmagt til foreningens kasserer til foreningens bankkonto

  6.3. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

   

  • Stemmeret

  7.1 Stemmeberettigede er kontingent betalte medlemmer, der er over 15 år, og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder, før generalforsamlings afholdelse.

  7.2 Forældre til medlemmer under 15 år har stemmeret, så længe medlemmet overholder det nævnte i punkt 7.1.

  • Generalforsamling

  8.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

  8.2 Foreningens generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned.

  8.3. Bestyrelsen kan beslutte, at årsmøde afvikles helt eller delvist elektronisk (digitalt), hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle årsmødet på sædvanlig måde som fysisk møde. Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informeres om, hvordan deltagelse foregår.

  Dagsorden for generalforsamlingen indeholder følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Beretning om foreningens virksomhed i det forgange år
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Valg:
   Formand + et bestyrelsesmedlem (lige år)
   Kasserer + to bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
   Revisor for et år
   Suppleant for et år
  • Eventuelt

   

  8.4 Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske med en måneds varsel ved opslag via foreningens egne kanaler og igennem Huset. No 7.

  8.5 Ønsker et medlem at få en sag behandlet på generalforsamlingen, skal dette fremsendes til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.

  8.6 En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme vilkår som ordinær generalforsamling

  • Regnskab og formueforhold

  9.1 Foreningens regnskabsår ligger fra 1/1 -31/12.

  9.2 Regnskabet revideres hvert år af revisor valgt på generalforsamlingen.  

   

  • Vedtægtsændring

  10.1 Ændring af forenings vedtægter kan kun besluttes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

  10.2 Det er muligt at fremsende ønske herom til behandling under indkomne forslag. En vedtægtsændring vil kræve 2/3 stemmeflerhed.

  • Opløsning af foreningen

  11.1 Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med minimum en måneds mellemrum stemmer herfor.

  11.2. I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelt overskydende midler et almennyttigt eller alment velgørende formål i Herning Kommune. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om det specifikke formål.

  ------------

  Seneste ændret på ordinær generalforsamling den 29/03 - 2023

  Underskrift af dirigenten                                                                     Underskrift af formand