vedtægter

 • 1. Navn og sted
  • Foreningen hedder Herning Esport
  • Foreningen har hjemsted i Herning Kommune

 

 • 2. Vores formål

2.1 Herning eSport har til formål at udbrede eSporten i Herning Kommune, sådan at alle eSport interesserede har et samlingssted. Vi vil skabe et socialt samlingssted for alle uanset alder og niveau, hvor man kan komme og spille sammen med sine venner, møde nye venner eller bare have en hyggelig dag sammen med andre der deler samme interesse for eSporten.

 

 • 3. Medlemskabet

3.1 Foreningen er for alle der kan tilslutte sig foreningens formål.

3.2 Man er først medlem, når foreningen har godkendt betalingen og har underskrevet tilmeldingsblanketten.

3.3 Foreningen har retten til at udmelde et medlem, såfremt medlemmet skader foreningens formål og omdømme eller nægter at følge husets og foreningens regler.

-3.3.1 Medlemmet har ret til at få sin sag hørt på førstkommende generalforsamling.

3.4 Et medlem ses som udmeldt af foreningen, såfremt kontingentet ikke er betalt 7 dage efter det er udløbet.

3.5 Udmeldelsen sker skriftligt.

3.6 Foreningen tilbage betaler ikke kontingent, som skulle være ophørt før tid.

 

 • 4. Kontingent

4.1 Kontingentet betales for et halvt år ad gangen.

4.2 Kontingentets pris er fast og kan kun revideres på en generalforsamling.

 

 • 5. Bestyrelsen

5.1 Foreningen drift varetages af en formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

5.2 Der vælges kun personer til bestyrelsen, som er fyldt 18 år.

5.3 Man skal være bosat i Danmark for at kunne blive valgt ind i bestyrelsen.

 • 6. Tegningsretten

6.1 Tegningsberettigede i foreningen er foreningens formand og næstformand.

 

 

 • 7. Stemmeret

7.1 Stemmeberettigede er kontingent betalte medlemmer, der er over 18 år, og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder, før generalforsamlings afholdelse.

7.2 Forældre til medlemmer under 18 år har stemmeret, så længe medlemmet overholder det nævnte i punkt 7.1.

 • 8. Generalforsamling

8.1 Generalforsamlingen er den øverste myndighed indenfor alle foreninger.

8.2 Foreningens generalforsamling vil blive afholdt inden udgangen af marts hvert år.

      Dagsorden for generalforsamlingen indeholder følgende punkter:
       – Valg af dirigent og referent
       – Beretning om foreningens virksomhed i det forgange år
       – Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
       – Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse
       – Fastsættelse af kontingent
       – Indkomne forslag
       – Valg af bestyrelse
       – Valg af revisor
       – Evt.

8.3 Indkaldelsen til generalforsamlingen vil ske med en måneds varsel i form af opslag via vores egne kanaler og igennem Huset. No 7.

8.4 Ønsker et medlem at få en sag behandlet på generalforsamling, skal dette fremsendes til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.

8.5 En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

 • 9. Regnskab og formueforhold

9.1 Foreningens regnskabsår ligger fra 1/1 -31/12.

9.2 Regnskabet revideres hvert år af revisor valgt på generalforsamlingen.  

 

 • 10. Vedtægtsændring

10.1 Ændring af forenings vedtægter kan kun besluttes på den årlige generalforsamling.

10.2 Det er muligt at fremsende ønske herom til behandling under indkomne forslag. En vedtægtsændring vil kræve 2/3 stemmeflerhed.

 • 11. Opløsning af foreningen

11.1 Til beslutning om foreningens opløsning kræver det afstemning på en i dette øjemed særligt
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer
skal være til stede, og mindst 3/4 af disse skal stemme for forslaget. Skulle en sådan stemmeflerhed finde sted på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen
indkalde til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Her kan beslutningen træffes
med 2/3 stemmeflerhed uanset antal fremmødte medlemmer.

I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelt overskydende midler et almennyttigt eller alment
velgørende formål i Herning Kommune. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning
om det specifikke formål.